Realizácia projektu: „Vandrovanie bez plecniaka – využitie a propagácia bohatstva kultúrneho a prírodného dedičstva pohraničia“.

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2014 – 2020.

Názov projektu:

Vandrovanie bez plecniaka – využitie a propagácia

bohatstva kultúrneho a prírodného dedičstva pohraničia

Číslo projektu:

Programu spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko č. PLSK.01.01.00-18-0044/16-00

Prioritná os:

Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva

cezhraničného územia

Vedúci partner:

Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska

Partner:

Združenie Karpatský Euroregión Slovensko Sever/

Obdobie realizácie:

01.03.2017 – 31.10.2018

Hlavný cieľ projektu:

Zvýšenie atraktivity poľsko-slovenského pohraničia využitím bohatstva kultúrneho a prírodného dedičstva.

Špecifické ciele projektu:

Vzrast záujmu o pohraničie prostredníctvom využitia súčasných foriem propagácie

Sprístupnenie kultúrnych a prírodných hodnôt pri uplatnení nových komunikačných foriem

Opis projektu:

Hlavnou ideou projektu je rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva oblasti poľsko-slovenského pohraničia. Jednotlivé aktivity projektu budú zamerané na to, aby peší turista (lokálny a zahraničný) oboznámil so spomenutým dedičstvom. Aby sa ukázali pešiemu turistovi hodnoty, ktorými sa vyznačuje pohraničie (v tom objekty kultúrneho a prírodného dedičstva), je nevyhnutné v prvom rade zinventarizovať a systematizovať označené trasy v území a popísané v publikovaných materiáloch, v tom: a) turistické atrakcie, b) hotely a ubytovacie kapacity, c) stravovacie zariadenia, d) jestvujúce parkoviská, e) prestupné miesta verejnej dopravy, f) miesta lekárskej starostlivosti atď. Zinventarizované trasy budú potom uverejnené na webovej stránke a budú dostupné cez mobilnú aplikáciu (pre Android, IOS, Windows). V aplikácii bude tiež vypracovaný vďaka tomuto projektu modelový turistický produkt Vandrovanie bez plecniaka, ktorý ukáže prírodné a kultúrne atrakcie pohraničia PL/SK pre pešieho turistu. Okrem toho uskutočnia sa školenia osôb a inštitúcií angažujúcich sa v činnosti na prospech rozvoja turistiky, ponuka a servis hotelierskych a gastronomických objektov prispôsobená štandardom pešej turistiky. Tak pripravený nástroj/produkt bude si vyžadovať patričnú marketingovú kampaň v podobe: účasti na turistických veľtrhoch (Tour Salon Poznaň, Incheba Bratislava, ITB Berlín) s cieľom získať záujem domáceho a zahraničného turistu, nakrútenia a vysielania seriálu v TV a na kanáli Youtube, uskutočnenia 2 podujatí na propagáciu pešej turistiky medzi miestnou komunitou spojených s prezentáciou atrakcií a bohatstva regiónu, vydania sprievodcu, propagačných materiálov, spravodajcu, uskutočnenia study tour pre turistických blogerov z Poľska, Slovenska a iných.

Cieľové skupiny:

Cieľovú skupinu projektu tvoria tak obyvatelia pohraničia (zvlášť obyvatelia Bieszczad, Nízkych Beskýd, ako aj Prešovského kraja a okolia), ako aj turisti / osoby navštevujúce poľsko-slovenské pohraničie, v tom tiež osoby využívajúce kultúrno-rekreačnú ponuku územia zahrnutého do Programu. Taktiež sa predpokladá, že cez širokú propagáciu turistickej ponuky na medzinárodných veľtrhoch (Poznaň, Bratislava, Berlín), na ktorých sa zúčastnia partneri a vďaka organizovaniu medzinárodného fóra v Rzeszove, ktoré bude organizované v rámci projektu, turisti spoza hranice (hlavne zo západnej Európy) ochotnejšie ako doteraz začnú navštevovať poľsko-slovenské pohraničie.

Financovanie projektu:

Celková hodnota projektu je 657 072,00 €.

Hodnota realizovaná na Slovenskej strane je 135 350.00 €

85% nákladov je financované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja

Na slovenskej strane je 10% spolufinancovaných zo štátneho rozpočtu SR.

5% rozpočtu spolufinancuje slovenský partner.

Kde získať informácie:

Karpatský Euroregión Slovensko – Sever

Duchnovičovo námestie č.1, 080 01 Prešov

www.karpatsky.sk

Kontaktná osoba:

Ing. Jozef Polačko, 0905456403, kancelar@ismpo.sk.

 

.

 

Zmluva o realizácii projektu.pdf

Preberací protokol.pdf

Obstarávanie Sprievodca (1).pdf

Obstarávanie Sprievodca (2).pdf

Obstarávanie Sprievodca (čestné vyhlásenie).pdf

Obstarávanie Sprievodca (test phz).pdf

Obstarávanie nákup TV.pdf

Obstarávanie nákup TV (predpokladaná hodnota zákazky).pdf

Určenie PHZ stánok.pdf

Vizuál stánku.pdf

Vybavenie stánku.pdf

VO Doprava na INCHEBU 2018.pdf

VO ubytovanie na INCHEBE 2018.pdf

VO školenie.pdf

VO plenér.pdf

Zmluva- plenér.pdf

Catering-objednavka.pdf

.

Fotografie z festivalu vo Svidníku v rámci projektu "Vandrovanie bez plecniaka"

.

Fotografie z výstavy v nemeckom Berlíne v rámci projektu "Vandrovanie bez plecniaka"

.

Fotografie z pracovného stretnutia projektových partnerov v Prešove 19. 12. 2017

Krátka obrazová pohľadnica z výstavy v Bratislave v rámci projektu "Vandrovanie bez plecniaka"

.

Fotografie z výstavy v poľskej Poznani v rámci projektu "Vandrovanie bez plecniaka"

.